Terms & Conditions:

Algemene Huurvoorwaarden Fly Away Rentals.
Begripsomschrijving:

In deze voorwaarden wordt onder onderstaande Begripsomschrijving het volgende verstaan:

Produkten: het produkt met de bijbehorende accessoires, dat onderwerp is van de huurovereenkomst.

Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.

Huursom: het door huurder aan verhuurder te betalen bedrag voor de huur van het produkt(en), de daaraan verbonden administratiekosten, alsmede de (eventueel) daarbij geleverde diensten en producten.

Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit.

Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen verhuurder en huurder krachtens welke verhuurder het produkt(en)verhuurt aan huurder en huurder het product(en)huurt van verhuurder.

Consument: een natuurlijk persoon die als huurder de huurovereenkomst heeft gesloten anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Schade: de vermogensschade of ander nadeel die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:
– Beschadiging of vermissing van produkten of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of
vervanging van het des betreffende produkt en de daaruit voortvloeiende derving van huurinkomsten.
– Nadeel dat met of door het produkt aan persoon of goed is toegebracht, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig aansprakelijk is.

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur.

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals in de huurovereenkomst is vermeld dan wel op andere wijze schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2: Retournering van produkten.

Huurder is verplicht de gehuurde produkten bij de in de huurovereenkomst vermelde vestiging terug te brengen of zoals in de huur overeenkomst is afgesproken klaar te hebben staan om op te worden gehaald uiterlijk op de dag, op of vóór het tijdstip dat de huurovereenkomst eindigt, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 3: Overschrijding van de huurperiode.

1. Indien de produkten niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde periode bij verhuurder of bij een door verhuurder aangewezen derde is ingeleverd, is of klaar staat voor retournering is verhuurder gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
2. De uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het betreffende produkt weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat de verhuurder gerechtigd is de huursom te verhogen met 50 euro per dag (exclusief BTW) vanaf de dag dat de (verlengde) huurovereenkomst eindigt tot het moment dat de desbetreffende produkten in het bezit is van verhuurder, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden of te lijden schade.
3. De kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, voor het door verhuurder van huurder terug (laten) nemen van het produkt komen voor rekening van huurder.

Artikel 4: Annulering.

1. Annulering van de reservering van produkten is kosteloos indien dit geschiedt ten minste 7 dagen vóór het tijdstip waarop de huurovereenkomst ingaat.
Indien de reservering binnen 7 dagen vóór aanvang van de huurovereenkomst wordt geannuleerd, zal bij huurder een bedrag van 50 euro (excl. BTW) in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Betaling.

1. Voor aanvang van de huurperiode zal verhuurder van huurder huurpenningen verlangen middels paypal of creditcard hiervan is ondermeer sprake indien huurder voor het moment van aanvang nog in het land van herkomst bevind indien huurder zich op de plaats van bestemming bevind kan deze ook contant voor aanvang van de huurperiode de huurpenningen voldoen daarnaast wordt er nog een waarborgsom van huurder verlangt dit bedrag bedraagt € 250,00.

2. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan nadat de gehuurde produkten zijn ingeleverd.
-In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan nadat onderzoek door verhuurder naar de omvang van de schade heeft plaatsgehad.
-In geval de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, wordt door verhuurder aan huurder terugbetaalt de waarborgsom verminderd met het schadebedrag.
3. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daarvan, betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard of contant van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.
4. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom te geschieden voor aanvang van de overeengekomen huurperiode, dan wel, in het geval huurder het produkt cq produkten niet na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode heeft teruggebracht, onmiddellijk nadat verhuurder het produkt in zijn bezit heeft gekregen.
5. Indien huurder de huursom niet voor aanvang of het resterende deel ervan niet op het in het vorige artikellid bedoelde moment betaalt, is huurder van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
6. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 4 % op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.
7. Nadat verzuim van huurder is ingetreden, is huurder gehouden tot vergoeding van incassokosten onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
De incassokosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag (inclusief de wettelijke rente), dan wel, indien het verschuldigde bedrag lager is dan 500 euro (excl. BTW), ten minste 100 euro (excl. BTW).

Artikel 6: Kosten verbonden aan het gebruik van de produkten.

Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van de produkt verbonden kosten, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen, reiniging.

Artikel 7: Gebruik van de produkten.

1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met de gehuurde produkten om te gaan en ervoor te zorgen dat de produkten overeenkomstig zijn normale bestemming wordt gebruikt. Huurder
wordt in dat verband geacht over de benodigde deskundigheid te beschikken.
2. Huurder is gehouden de produkten in de staat waarin hij dit bij aanvang van de huurperiode ontving bij verhuurder terug te bezorgen.
3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als huurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder – zijn aangeduid, mogen de produkten gebruiken. Het is dus huurder
niet toegestaan de produkten ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als huurder is vermeld op de huurovereenkomst.
4. Huurder dient erop toe te zien dat de op de huurovereenkomst vermelde huurder beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het
gebruik van het produkt vereist is.
5. Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het produkt aan derden te verhuren.
6. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
7. Indien het produkt uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond schriftelijk of mondeling in kennis te stellen.
8. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat produkten indien van toepassing niet worden overbelast.
9. Het is huurder niet toegestaan het produkt buiten de landsgrenzen van Curacao te brengen tenzij anders bij aanvang is afgesproken Hierbij is uitsluitend gebruik binnen de
ABC eilanden mogelijk.
10 Huurder is gehouden de produkten schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van
25 euro (excl. BTW).

11. In geval van schade of gebrek aan het produkt, is het huurder niet toegestaan het produkt te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het
gebrek.
12. In geval van enige gebeurtenis die tot schade heeft geleid of kan leiden, is huurder verplicht:
– Verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen.
– De instructies van verhuurder op te volgen.
– De politie ter plaatse te waarschuwen.
– Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken.
– Binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen.
– Zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
– Het produkt niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van (verdere) beschadiging of vermissing beschermd te hebben.
– De verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweer tegen aanspraken van derden.
13. Huurder draagt ervoor zorg dat deze en andere gebruikers van de produkten zich gedragen overeenkomstig de regels die krachtens dit artikel voor huurder gelden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade.

1. Tenzij in de schaderegistratie die bij de aanvang van de huurperiode is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het produkt zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan tijdens de huurperiode, met inachtneming van de navolgende bepalingen in dit artikel.
3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
– De schade is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7 (gebruik van het product).
– De schade is ontstaan door opzet of grove schuld van huurder.

Afgesloten polis geen dekkingen biedt door overtreding van een bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden. Ingeval een bepaling uit de polisvoorwaarden met betrekking tot casco schade onverenigbaar is met een bepaling uit deze huurvoorwaarden, prevaleert de bepaling uit de huurvoorwaarden.
– De schade is ontstaan door vermissing van het produkt.
4. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder voor de schade onverlet.
5. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het produkt tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand vastgesteld op het bedrag dat als volgt wordt berekend: het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs van het voertuig per dag, verminderd met 10% in verband met besparing van variabele kosten.
6. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het produkt voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

Artikel 9: Reparaties en onderhoudsbeurten.

1. De kosten van reparatiewerkzaamheden die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden, komen voor rekening van verhuurder, tenzij deze kosten krachtens enige bepaling van deze overeenkomst of de wet voor rekening van huurder komen.
2. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder of op een door verhuurder te bepalen locatie te worden uitgevoerd indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een bedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alsdan vooraf om een prijsopgave te verzoeken.
3. Indien de kosten van reparatiewerkzaamheden een bedrag van 100 euro (excl. BTW) niet overschrijden, kunnen de werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van verhuurder worden uitgevoerd.
De kosten van de door de huurder aldus betaalde reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een deugdelijk bewijs van betaling vergoed.
Op verzoek van verhuurder dient huurder de bij de reparaties vervangen onderdelen bij verhuurder in te leveren.
Verhuurder zal de eventuele kosten die aan het transport van deze onderdelen zijn verbonden, vergoeden tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een bewijs van betaling.
4. Indien de kosten van reparatie en vervanging het bedrag van 100 euro (excl. BTW) overschrijden, dient huurder aan verhuurder toestemming te vragen, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn.

Artikel 10: Technische gebreken aan het product.
1. Huurder heeft ingeval van een technisch gebrek aan het produkt, waarvan het herstel langer duurt dan 4 uur, recht op een vervangend produkt. Huurder dient zo spoedig mogelijk na constatering van het technische gebrek telefonisch contact op te nemen met de betreffende netwerklocatie.

Artikel 11: Beslag op produkten.

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het produkt, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop de produkt(en) vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is.
Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten, tenzij het beslag op de produkt(en) aan verhuurder valt toe te rekenen.

Artikel 12: Ontbinding van de huur.

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van produkt(en)te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien huurder overlijdt, van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op de producten wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van de produkt(en) te doen stellen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen.
Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de gebruikers van de produkt(en), ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 15: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en gebruikers.

1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie.
Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder en gebruikers een optimale service en actuele productinformatie geven en huurder en gebruikers een persoonlijke aanbiedingen doen. Huurder en gebruikers kunnen tegen verwerking van hem of haar gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet aantekenen, hetgeen door verhuurder zal worden gehonoreerd.

Artikel 16: Toepasselijk recht.

1. De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door het Europese recht.
2. De rechtbank , in de vestigingsplaats van verhuurder is bij uitsluiting bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen tussen verhuurder en huurder.